Valg av renseløsning

Hva er avgjørende for hvilken renseløsning du kan velge og hvor får du den veiledningen du trenger?

 

Følgende hovedfaktorer for valg av renseløsning er beskrevet av Nibio:

  • Hvilke krav setter kommunen for det området der du vil slippe ut avløpsvann?
  • Aktuelle renseløsninger ut fra kommunens krav til utslipp?
  • Lokale forusetninger som har betydning for valg og plassering av renseløsning (f.eks grunnforhold, lokale drikkevannskilder, terreng/fallforhold, tilgjengelig areal for plassering av anleggskompnenter, mulig utslippsted mm).
  • Sammenligning av kostnader for renseløsninger som er aktuelle (tips: legg hovedvekt på årskostnad).

Kilde: avlop.no (ekstern lenke)

For å avklare hvilken type renseløsning du kan velge bør du kontakte et firma med hydrologisk kompetanse som kan foreta grunnprøver for å avdekke om det kan etableres infiltrasjonsanlegg, gråvannsanlegg eller annet. Kommunen vil ofte ha en oversikt over virksomheter som utfører slike oppgaver. Det kan være egne prosjekterende firma, rørleggere eller maskinentreprenører som har spesialisert seg.