Salgs- og leveringsbetingelser

Dette er salgs- og leveringsbetingelsene til Fyru.

Sist revidert: 1.oktober 2019

Produkt/varer

Standardvarer leveres som beskrevet fra selger (Fyru as). Eventuelle endringer eller tilpassinger utføres etter tegning/beskrivelse fra kunde mot tillegg i pris. Spesialproduksjoner som ikke inngår i selgers prislister produseres iht tegning / beskrivelse fra kunde.

Pris og betalingsbetingelser

Priser er oppgitt eks mva med mindre annet er spesifisert i tilbud eller bekreftelse. Eventuelle kostnader for emballering og frakt tilkommer. Prisendringer fra leverandører utenfor selgers kontroll kan medføre prisendringer.

Faktura dateres den dagen varen er klar for avhenting eller sendes fra Otta.

Nye kunder sørger for sikkerhet for oppgjør med mindre annet er avtalt. Kunder med betalingsanmerkninger kan også bli krevd for sikkerhetsstillelse eller forhåndsbetaling.

Betalingsbetingelser er pr 14 dager om ikke annet er avtalt.

Kunden er ansvarlig for varen fra den blir levert på avtalt leveringssted.

Dersom varen ikke blir betalt må kunden svare for kostnadene med å tilbakelevere varen, også om den tatt i bruk. 

Bestilling 

Bestilling er endelig når kunden har mottatt ordrebekreftelse. Bestillingen skal skje på e-post, skriftlig eller alternative digitale verktøy. Selger påtar seg ikke ansvar for feil ved bestilling på telefon.

Transport og leveringsbetingelser

Selger vil være behjelpelig med transportmåte eller speditør og velger etter beste skjønn.

Frakten belastes kjøper og faktureres via selger eller betales direkte etter avtale.

Levering kan avvike da selger ikke har kontroll på befordrerens logistikk. Selger plikter å opplyse kjøper fortløpende om eventuelle forsinkelser eller endringer.

Selger kan ikke påta seg ansvar eller kostnad for forsinkelser i forbindelse med lossing. 

Varemottak og kontroll

Kunden undersøker varen for feil eller mangler mot følgeseddel og bestilling. Dersom det er mangler eller feil/skade på tanken skal dette anmerkes på følgeseddel, og selger skal varsles uten henstand.

Ved signering bekrefter mottaker at varen er mottatt uten synlige skader og iht følgeseddel. 

Varen/produktet testes med vann før igjenfylling. Lekkasjer på nedgravd tank/vare vil ikke medføre reklamasjonsrett for kunden.

Reklamasjon og ansvar

Ved reklamasjon som følge av skade under transport anmerkes dette på følgeseddel. Mottaker gjør transportøren oppmerksom på forholdene så snart som mulig etter varens ankomst og varsler selger ved første anledning.

Selger påtar seg ikke ansvar for mangler eller feil ved varen ved følgende tilfeller:

  • Varen tas i bruk før reklamasjonen er avklart med selger.
  • Feil eller mangler som følge av at kjøper ikke følger; transport-, lagring- og monteringsinstruksen (laminert på de fleste av selgers produkter, eller her. Se også eventuelle datablad. 
  • Feil eller mangler som følge av tegninger eller beskrivelse fra kunde.
  • Dersom kunden utfører tilpasninger eller endringer på produktet, eller benytter det til andre formål enn beskrevet. Skader på slike deler vil ikke være reklamasjonsberettiget. 
  • Selgers ansvar begrenser seg til mangler som anmerket på følgeseddel ved levering. 

Ved mangel eller feil på levert vare står selger fritt til å velge omlevering, reparasjon eller tilbakebetaling av hele- eller den delen av leveransen som ikke er godkjent av kjøper. Ansvaret hos selger begrenser seg til den delen av leveransen som det er påvist feil eller mangel. Selgers totale ansvar begrenser seg til verdien av den delen samt kostnader ifm levering/returnering. Kunden kan ikke heve kjøpet før selger har hatt rimelig tid til å utbedre feil eller mangel. 

Kunden plikter å samarbeide om å utbedre feil eller mangel. Herunder å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, beskrivelse eller bilder for selger. Dersom det er enkle utbedringer som for eksempel å erstatte deler eller utføre enkle reparasjoner utføres dette av kunden eller dens representant uten kompensasjon med mindre annet avtales. 

Leverandøren vil ikke kunne bli gjort ansvarlig for feil eller mangler på tanker som er tatt i drift eller montert på installasjoner som ikke befinner seg i nærheten av leveringsstedet. 

Retur av varer må avtales på forhånd. Det vil bli beregnet et gebyr på 20 % av varens pris, minimum kr 600,- for retur. Kunden må svare for kostnadene i forbindelse med returen. Tilbakebetaling vil kun skje for ubrukt standardvarer og etter at disse er mottatt hos selger. 

Fiberprodukt as sitt ansvar vil være begrenset til omkostningsfri omlevering eller utbedring av varen når det foreligger åpenbar feil eller mangel. Følgeskader eller omkostninger vil ikke dekkes av Fyru as.